نسخه چاپي ارسال به دوست


فراخوان انجام طرح پژوهشی

 

سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور به‎ منظور اجرای طرح‏ های پژوهشی خود در نظر دارد از ظرفیت‏ های پژوهشی دانشگاه ‌ها، مراکز و موسسات پژوهشی بهره برداری نماید. بدین منظور از کلیه‌ موسسات تحقیقاتی، پژوهشی و مراکز آموزش عالی، جهت اجرای طرح‌ های پژوهشی به شرح موضوعات زیر به همراه شرح خدمات هر طرح دعوت به همکاری می‌نماید.

1- مطالعات نیاز سنجی شغلی- حرفه ای  حوزه دریا و مناطق مرزی

-  گزارش تحلیل وضع موجود اشتغال منطقه ای در سطوح 2و 3 صلاحیت حرفه ای

-   گزارش تحلیل سازگاری صلاحیت حرفه ای با شایستگی حرفه ای شاغلین در منطقه

-  تبیین وضعیت اشتغال در منطقه از نگاه کاستی های شایستگی حرفه ای با حوزه عملکرد

-  تعیین فاصله شایستگی حرفه ای نیروی کار در حوزه های شغلی منطقه به تفکیک شغل- حرفه و نوع شایستگی

-  تهیه گزارش انطباق عناوین شغلی در منطقه با استاندارد طبقه بندی ملی مشاغل کشور(ایسکو 2008)

-  مطالعه تطبیقی استاندارد طبقه بندی مشاغل سایر کشورها (از دید مشابهت فعالیت ها) 

-  تهیه جدول انطباق سه گانه عناوین شغلی استاندارد در حوزه بین المللی، عناوین شغلی در استاندارد طبقه بندی ملی مشاغل کشور (ایسکو 2008) با وضعیت موجود منطقه ای

-    تعیین عناوین مشاغل-حرفه های دارای اولویت آموزش با معیار سطوح شایستگی و صلاحیت حرفه ای

 

 2- اجرای ارزیابی استراتژیک سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

-  تعیین شاخص های بین المللی ناظر بر ماموریت های سازمان

-  محاسبه عملکرد شاخص در کشور و مقایسه تطبیقی آن با کشورهای منطقه (کشورهای ذکر شده در سند چشم انداز 20 ساله) و جهان

-  آسیب شناسی وضعیت ایران در شاخص های گزارش شده (عوامل کلیدی تاثیرگذار در کشور که منجر به تضعیف شاخص مورد استفاده می شوند، لیست شوند)

-  ارائه استراتژی تدوین شده به منظور رفع موانع بهبود عملکرد شاخص ها

 

3- تدوین و پیاده سازی نظام مدیریت کیفیت داده های آماری منطبق بر استاندارد های بین المللی کیفیت داده در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (در راستای برنامه سوم توسعه آمار کشور 1396-1400 )  

-  بررسی وضعیت جاری کیفیت داده عناصر حیاتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

-  شناخت و تعریف عناصر داده حیاتی (نظام داده های حیاتی) شامل وجود منابع اساسی داده های حیاتی (Completeness)، تبعیت عنصر داده از قالب یا فرمت مطلوب ((conformity، هویت و اعتبار داده شامل جداول مرجع، لیست مقادی در منابع طلایی مستند شده در متا دیتا و صحت داده(Accuracy)

-  شناسایی فرآیندهای اصلی و مبادی رسمی ثبت و تولید داده های ثبتی و غیر ثبتی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

-  تدوین پروتکل های صحت سنجی (Verification)، اعتبارسنجی (Validation)، و تایید (confirmation) داده های ثبتی و غیر ثبتی (تجمیعی) در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

-  تدوین، تکمیل یا بهنگام سازی متا دیتاها و ابزارهای کیفیت داده (نظیر موتور قواعد، ابزارهای پروفایلینگ داده و ...)

-  تجزیه و تحلیل و پروفایلینگ داده (شامل فرآیندها، ابزارها و منابع ماهر جهت شناسایی ویژگی ها و شناخت معنایی و ساختاری داده حیاتی، انجام تحلیل های دلایل ریشه ای و تاثیر بر فرآیندهای آموزش های فنی و حرفه ای، تعریف قوانین کیفیت داده جهت ارزیابی و تحلیل مستمر از وضعیت داده های هدف)

-  تدوین پروتکل ها، استانداردها و فرآیندهای اجرایی مانیتورینگ (پایش) و کنترل مستمر داده ها (تدوین نظام نامه پایش مستمر کیفیت داده ) در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

-  شناسایی و مستندسازی مسیرهای بحرانی و گره های کیفیت آماری (نقص داده، خطا در ثبت، عدم امکان دسترسی و ... ) و تدوین راهکارهای عملیاتی رفع گره های کیفیت و بهبود مسیر جریان داده در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

-  تدوین فرآیندها و الزامات تقسیم کار، تفکیک وظایف و سلسله مراتبِ مربوط به مسئولیت ثبت(register)، اعمال تغییر و ویرایش(edit-change)، نظارت و کنترل(mentoring)، مسئولیت تایید(confirm)  و گزارش دهی(report)  داده به منظور شناسایی بهتر فرآیندهای کنترل کیفیت داده و طراحی چک لیست های کنترل کیفیت داده

-  تدوین ساختار سلسله مراتبِ دسترسی و تغییر ( توافقات سطح سرویس و توافقات سطح دسترسی) به منظور صیانت از داده ها و جلوگیری از دستکاری داده (Data Manipulation)

 

  4-  طراحی مدل استقرار نظام صلاحیت حرفه ای ملی

-    طراحی مدل تدوین  استاندارد های شایستگی حرفه شغل

-    طراحی مدل تدوین استاندارد های ارزشیابی شایستگی حرفه شغل

-    طراحی مدل تدوین استاندارد آموزش بر اساس شایستگی

-    طراحی مدل تدوین استاندارد تجهیزات آموزشی

-    طراحی مدل تدوین استاندارد فضا مبتنی بر شایستگی

-   طراحی استقرار و جانمایی تجهیزات درمراکز ملی سنجش صلاحیت حرفه ای سطوح L1 ، L2، L3

-     طراحی چارچوب صلاحیت حرفه ای مربیان بر اساس آموزش مبتنی بر شایستگی

 

 5 -  طراحی الگوی باز مهندسی ساختار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با توجه به الزامات قانونی و تحولات زیست بوم آموزش فنی و حرفه ای

-  بررسی میزان انطباق ساختار سازمانی فعلی سازمان با ماهیت آموزش های مهارتی غیر رسمی

-  ارائه الگوي مفهومي و ويژگی‌هاي ساختار سازماني سازمان  از نظر ميزان تمرکز، سلسله مراتب اختيارات، نسبت نیروی انسانی، تخصص، استاندارد پذيري فعاليت‌ها و تقسيم کار

-  تعیین ساختار سازماني مطلوب برای سازمان آموزش فنی و حرفه ای با توجه به نیازهای جامعه  و بنگاههای اقتصادی در سطح ملی و بین المللی

-   تعیین نحوه  نائل شدن به این هدف بدون توسعه كمي تشكيلات

-  تعیین نحوه تصميم‌گيري، كاهش سطوح سازماني و سلسله مراتب اداري

-  تعیین نحوه استفاده از توان بخش غیر دولتی در راستای تحقق اهداف سازمانی و دخیل نمودن ان در ساختارسازمانی

-   تعیین امکان پذیری تجميع واحدهاي سازماني و كاهش تعداد پستهاي مديريتي و حذف واحدهاي غير ضرور از ساختار تشكيلاتي

-  تعیین نحوه ارتباط بين واحدهاي سازماني سازمان  در جهت هم افزايي بيشتر

-  تعیین نحوه واگذاري امور عمومي و خدماتي به بخش غير دولتي و حذف پست‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي مذكور

-  تعیین مکانیسم مذکور و میزان این واگذاری

-  تعیین اثرات متغير هائي نظير تغييرات محيطي، استراتژی‌ها، نيروي انساني، فناوري، فعاليت‌هاي آموزشي بر ساختار سازماني سازمان

-  تعیین گزينه‌هاي برای برون سپاری و یا مشارکت

-  تعیین سناریوی مختلف برای تعيين الگوي عملي ساختار سازماني سازمان  و سازماندهی آن در نمودارهاي سازماني

-  تعیین مراحل تدریجی پیاده سازی  ساختار مطلوب سازمان

-  نحوه شناسایی و برطرف کردن مسائل ساختاری مانند تداخل‌ها، توازي امور و ساير مشکلات در ساختار پيشنهادي

 

 

6- تصویر سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در میان ذینفعان، گروه‌های هدف و افکار عمومی

-  آسیب شناسی وضعیت آموزشهای مهارتی در نزد جامعه

-  تعیین راهکارهایی افزایش منزلت و جایگاه اموزشهای فنی و حرفه ای

-  تعیین راهکارهای وزن آموزشهای فنی و حرفه ای در نگاه  افراد جامعه

-  تعیین راهکارهای وزن آموزشهای فنی و حرفه ای در نگاه مسوولین بخش عمومی

-  تعیین راهکارهای وزن آموزشهای فنی و حرفه ای در نگاه کارفرمایان صنایع و صنوف

-  تعیین راهکاریهای قانونی برای افزایش اعتبار آموزشهای فنی و حرفه ای

-  تعیین ابزارهای الزامی و تشویقی برای افزایش اعتبار آموزشهای فنی و حرفه ای

-  تعیین مجموعه راهبردها، اقدامات سیاستی، عملیات اجرایی برای بهبود سیمای آموزشهای مهارتی

-  تعیین مدلی برای ارتقای تصویری مثبت و متعالی آموزشهای مهارتی به صورت مستمر در جامعه

 

7- سنجش اثربخشی آموزشهای مهارتی از طریق تعیین بازگشت سرمایه آموزشی

-  تعیین روش تحلیل هزینه فایده مناسب برای برای کارجویان و شاغلین بنگاه های اقتصادی از طریق تحلیل هزینه فایده مراکز آموزش دولتی و یا سازمان

-  تعیین نتایج و دستاوردهای برنامه آموزش مهارتی

-  تعیین ارزش ریالی برای نتایج و دستاوردهای برنامه آموزش مهارتی

-  تعیین تغییر در عملکرد در اثر آموزش

-  تعیین مقدار سود آموزش ناشی از مقایسه قبل و بعد از آموزش

-  تعیین هزینه های آموزش (مستقیم، غیر مستقیم، هزینه تکمیلی، هزینه کلی و پاداش فراگیران)

-  محاسبه میزان صرفه جویی مابه تفاوت هزینه آموزش و سود

-  تعیین نسبت بازگشت سرمایه به تفکیک کارآموز، دولت و بنگاه اقتصادی

 

   8- اعتبار بخشی مدل رصد وضعیت اشتغال کارآموزان سازمان

-  تعیین روش شناسی مناسب برای رصد وضعیت اشتغال کارآموزان

-  تعیین مطمئن ترین روشهای کسب اطلاع و دسترسی به منابع داده ها

-  تعیین  زمان اطلاع یابی از وضعیت اشتغال کارآموزان با توجه به ضرورت زمان انتظار کاریابی

-  امکان گرد آوری، مقایسه و تحلیل اطلاعات بر حسب سطوح کارگاه آموزشی، مرکز و استان

-  امکان گرد آوری، مقایسه و تحلیل اطلاعات بر حسب رشته های آموزشی در سطح ملی

-  تعیین نرخ اپتیم اشتغال برای کار آموزان در هر منطقه یا استان

-  تعیین وضعیت اشتغال کارآموزان بر حسب شاغل و بیکار

-  تعیین وضعیت اشتغال شاغلین بر حسب مدت زمان اشتغال تمام وقت، پار وقت و ناقص

-  تعیین وضعیت اشتغال بر حسب استقلال کاری نزد کارفرما، خود اشتغالی یا اشتغال خانگی یا اشتغالزایی و یا کارآفرینی

-  تعیین میزان میانیگن حقوق و دستمزد دریافتی ماهان هر کارآموز شاغل بر حسب رشته محل

-  ارتباط نوع شغل با آموزش های مهارتی طی شده بر حسب طیف کاملا مرتبط تا کاملا غیرمرتبط

-  تعیین میانگین زمان انتظار کاریابی برای کارآموزان در سطوح استان و ملی بر حسب رشته محل

-  تهیه گزارشات قابل بهره برداری از اطلاعات حاصله در نیاز سنجی آموزشی و مشاوره شغلی کارآموزان

-  تعیین زیر ساختهای نرم افزاری، سخت افزاری و مغز افزاری و سازمان افزاری لازم

- کاربست و اعتبار بخشی روش شناسی مدل معرفی شده رصد اشتغال کارآموزان

 

 

9- بررسی و تحلیل مولفه های شایستگی حرف منطبق بر صلاحیت حرفه ای

-  شناسایی ذینفعان ، صاحبان کسب و کارها و ارائه دهندگان آموزشی حرف (فناوری اطلاعات) ، امور مالی و بازرگانی ، صنعت ساختمان ، الکترونیک ، بهداشت و ایمنی،  فرش ،صنایع دستی ) و تعیین نقش مشورتی ، اجرایی و نظارتی آنها

-  بررسی پروفایل اقتصادی حرف( فناوری اطلاعات ، امور مالی و بازرگانی ، صنعت ساختمان ، الکترونیک ، بهداشت و ایمنی،  فرش ،صنایع دستی )و تعیین ظرفیت های استانی و ملی با نگاهی به جایگاه بین المللی و آینده

-  شناسایی مشاغل فعلی وآینده حرف (فناوری اطلاعات ، امور مالی و بازرگانی ، صنعت ساختمان ، الکترونیک ، بهداشت و ایمنی،  فرش ،صنایع دستی )در بازارکار

-  تعیین ویژگیها و سطح بندی مشاغل براساس نظام بین المللی طبقه بندی مشاغل

-  طراحی مسیر توسعه شغلی در حرف مورد نظر

-  شناسایی شایستگی های حرف مورد نیاز بازارکار

-  طراحی مدل شایستگی حرف مورد نظر  براساس معیارهای عملکرد

-  طراحی مدل ارزشیابی شایستگی حرف مورد نظر بر اساس معیارهای عملکرد

 

10- بازمهندسی پورتال خدمات تخصصی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

-  افزایش انعطاف پذیری و ارتقاء کمي و کيفي خدمات سازمان برای پاسخگویی به نيازهاي روز

-   بهره‌گیری از روش‌های به روزی از قبیل پیاده سازی سیستم مدیریت فرآیند

-  سیستم هوشمند نظارت الکترونیکی و ارزیابی فرآیندها در راستای حصول اهداف

-   استقرار پایگاه دانش برای اعمال مدیریت کلان و موضعی بر قوانین آموزشی و آزمونی از طریق سطوح ستاد، ادارات کل استانی، مراکز و آموزشگاه ها

-  تدوین شرح خدمات

 

11- طراحی الگوی استقرار نظام سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

-  مطالعه تطبیقی مدل های سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای

-  طراحی مدل استاندارد ارزشیابی مهارت و صلاحیت حرفه ای

-  طراحی مدل ارزشیابی مهارت و صلاحیت حرفه ای

-  طراحی مدل اعطای گواهینامه و صلاحیت حرفه ای

-  طراحی مدل اعتبارسنجی Accreditation

-  طراحی مدل اعتباری امتیازی شایستگی ها (CAT)

-  طراحی مدل ارزشیابی آموخته های قبلی(RPL)

-  طراحی مدل های آزمون های عملکردی

-  طراحی مدل توسعه مراکز سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای ملی و منطقه ای

 

12- طراحی و  استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه ای

-  نهادینه کردن نظام برنامه ریزی و هزینه یابی و تصمیم گیری بودجه ای در سازمان آموزش فنی و حرفه ای

-  ایجاد هماهنگی و ارتباط بین سیستم مالی و سیستم بودجه ای در سازمان آموزش فنی و حرفه ای

-  مستندسازی نظام تدوین، تصویب ، ابلاغ و مدیریت و بودجه در سازمان آموزش فنی و حرفه ای

-  طراحی نظام اطلاعات بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و سیستم گزارش های مدیریتی

-  به حداقل سازمان انحراف از طریق بهبود مکانیزم های نظارت و کنترل قبل ، حین و پس از اجرای بودجه

-  بهبود فرآیند پیش بینی منابع و مصارف سازمان آموزش فنی و حرفه ای در مرحله بررسی و به پیشنهاد برنامه بودجه

 

 

پژوهشگران محترم می توانند پروپوزال های پژوهشی مرتبط با هریک از موضوعات را تکمیل و حداکثر تا تاریخ 24/9/1399 به نشانی تهران- خيابان آزادي، نبش چهارراه خوش، سازمان آموزش فني وحرفه‌اي كشور، طبقه اول، دفترپژوهش، طرح و برنامه ‏ريزي درسی (دبیرخانه شورای پژوهش سازمان) و یا به آدرس الکترونیکی rp@irantvto.ir ارسال و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن66583628 تماس حاصل نمايند.

 

توجه:

- پروپوزال‏ هايي كه خارج از قالب و فرمت سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور باشند، بررسي نخواهند شد.

پروپوزال‏ هايي كه بعد از اتمام مهلت مقرر فراخوان ارسال گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

- پروپوزال‏ هاي دريافتي تحت هيچ عنوان مسترد نخواهد شد.

- سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در رد يا قبول پروپوزال‏ هاي واصله مختار مي‌باشد.

 دانلود فايل : فرم_خام_پروپوزال.doc ( 250KB )
تاریخ درج خبر : شنبه ٨ آذر ١٣٩٩ | ساعت درج خبر : ٠٨:٣٧ | تعداد نمایش خبر : 2487
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: